Sobiwaku Zero No Saikyou Kenshi Demo, Noroi No Soubi (kawai) Nara 9999-ko Tsuke-hodai