Martial Arts

Meng Shi Zai Shang

Big Demon King Man Hua / / / /
Ch.01
9 bulan ago

Chronicles of Heavenly Demon

Il-hwang (Story), Gom-guk (Artist) / / /
Ch.13
8 bulan ago

Supreme Demon

Leyou Yinghua / / /
Ch.5
9 bulan ago

Magic Domain Mercenary

Feng Xuan (Story & Art) / / / /
Ch.2.2
8 bulan ago

I Was Trash

Wan Hua Tong Manhua (Story) , SAN H (Art) / / /
Ch.18
9 bulan ago

The Hunter

聂备 Nie Bei (Arts) , 比格熊 Big Bear (Story / / / /
Ch.22
8 bulan ago

Martial King’s Retired Life

Lee Tai Bai (Story) & Wei Zao Guan (Art) / / /
Ch.21
9 bulan ago

The Gateway of Revolution

Zhi Bai (Story) , Ou La Comics (Art) / / / /
Ch.2
9 bulan ago

The Dungeon Master

Jae-Hoo Park (Story) , Studio Ramda (Arts) / / / / / / / / /
Ch.37
8 bulan ago

Rise of The Demon King

Yao Ye , Qing Man & Ai Lu Mao(cat) / / / /
Ch.12
9 bulan ago

Wrestle! The Under Ground

Buredo (Story & Art) / / / / / /
Ch.5
10 bulan ago

Peerless Alchemist

Ye Bei (Story & Art) / / / /
Ch.11
9 bulan ago